Hyundai Hà Tĩnh
Hội viên được phân thành 3 hạng:
  • 1. Hội viên Silver/Bạc (S)
  • 2. Hội viên Gold/Vàng (G)
  • 3. Hội viên Platinum/Bạch Kim (P)

Xét hạng:

  • 1. Việc xét hạng hội viên dựa trên hai yếu tố: Số lượt làm dịch vụĐiểm xét hạng tích lũy được trong kỳ xét hạng.
  • 2. Kỳ xét hạng: 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc từ khi cập nhật hạng thẻ mới.
- Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng)
- Xét Duy trì hoặc xuống hạng: khi đủ 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc cập nhật hạng thẻ mới, thẻ hội viên sẽ được xét hạng lại.
- Nếu đáp ứng điều kiện của hạng hiện tại: duy trì hạng
- Nếu không đáp ứng duy trì hạng hiện tại: xuống hạng liền dưới. Riêng hạng Silver/Bạc do là hạng thẻ thấp nhất nên vẫn giữ nguyên hạng/duy trì.
0911 937 666

0911 937 666

Facebook Pixel