Hyundai Hà Tĩnh
 

Điều kiện xét lên hạng

Điều kiện xét duy trì hạng

SILVER

Có lượt dịch vụ: >= 1 lượt

 
GOLD
- Là Hội viện Silver
- Có lượt dịch vụ: >= 3 lượt
- Điểm xét hạng: >= 300,000 điểm (tương đương 6 triệu đồng sử dụng dịch vụ)
- Có lượt dịch vụ: >= 3 lượt
- Điểm xét hạng: >= 600,000 điểm (tương đương 6 triệu đồng sử dụng dịch vụ)
PLATINUM
- Là Hội viên Gold
- Có lượt dịch vụ: >= 4 lượt
- Điểm xét hạng: >= 900,000 điểm (tương đương 9 triệu đồng sử dụng dịch vụ)
- Có lượt dịch vụ: >= 4 lượt
- Điểm xét hạng: >= 900,000 điểm (tương đương 9 triệu đồng sử dụng dịch vụ)

 

(*) Ghi chú:

- 01 lượt dịch vụ là lượt dịch vụ khách hàng/bảo hiểm trả tiền có phát sinh giá trị (doanh thu) >0 đồng

- Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán thông qua bảo hiểm,bảo hành.

0911 937 666

0911 937 666

Facebook Pixel